“ഇസ് ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ്സ്” മുസ് ലിം സമൂഹം ജാഗ്രത പാലിക്കണം. വിസ്ഡം എന് ലൈറ്റനിംഗ് കോണ്ഫ്രന്സ്