പുതു തലമുറയുടെ വൈജ്ഞാനിക വളര്ച്ചക്ക് പ്രചോദനമേകി ഇസ്കോണ് സമാപിച്ചു.