ഇസ് ലാഹി സ്പോര്ട്സ് മീറ്റ് അബ്ബാസിയ മദ്റസ ജേതാക്കള്